Tüberkülozun Yan Etkileri

0

Tüberküloza yakalanan hastanın tedavisi geciktiği durumlarda tüberkü­loz basilleri tehlikeli ilâve hastalıklara sebep olurlar. Bunların başında “zatül-cemp” gelir. Basillerin vücuda yayılıp iltihap düğümleri oluşturması sırasında kalp zarı (perikard), karın zarı (peri­ton) ve akciğer zarı (plevra) çok kolay etkilenirler. En evvel etkileneni de şüphesiz akciğer zarıdır. Akciğer zarının tüberküloz basilleri tarafından iş­gal edilmesi ile ortaya çıkan hastalığa zatülcenp veya tıp diliyle “plörezi” di­yoruz.

Zatülcenbi etkileme derecesine göre üçe ayırıyoruz: Kuru, yaş ve ilti­haplı zatülcenp.

Kuru Zatülcenp: Tüberküloz basil­lerinin akciğer zarına yerleşmeleriyle birlikte; eğer vücut direnci yüksek ise iltihap yapacak fırsatı bulamazlar. So­luk alma sırasında boyun ve göğüs böl­gesinde şiddetli ağrı ile kendisini belli eder. Hasta kesik kesik solur. Vücut ateşi 38 ile 39 derece arasında değişir. Tedavisi tüberkülozla beraber yürütü­lür. Ayrıca göğüs sargısı, termofor ve elektrikli yastık gibi usullerle göğüs bölgesi sıcak tutulur ve kuvvetlice ovulursa ağrıların hafiflemesi temin edilmiş olur. Eğer soluk alma güçlüğü ile birlikte öksürük de başlarsa; öksü­rük için ilâç alınabilir.

Yaş Zatülcenp: Vücut direnci ye­terli olmadığı durumlarla “kuru zatül­cenp” gelişerek akciğer zarı arasında su toplanmasına sebep olur. Sıvı birik­mesi fazla olduğu takdirde, hasta soluk alırken göğsüne çivi batıyormuş gibi acı duyar. Bu sebeple ağrı duyduğu ta­rafın tersine yatar. Aşırı terleme ve id­rarda azalma görülür. Öksürük sırasın­da balgam çıkaramadığı için boğazda gıcıklanma olur. İki veya üç hafta müddetle 40 dereceye varan ateş ya­par. Mutlaka doktor kontrolünde teda­vi edilmesi gerekir.

İltihaplı Zatülcenp (Ampiyem): Yaş zatülcenbin ilerlemiş halidir. Ak­ciğer zarı arasında biriken sıvı iltihaplandığı zaman bronşları patlatacak teh­likeli sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple, akciğer zarında toplanan sıvının özel tıbbî usullerle alınması gerekir.

Eklemek İstedikleriniz