Bulaşıcı hastalıklar içinde en ciddi olanıdır. Sinsi bir gelişme gösterdiğin­den, geç farkedilir. Erken teşhis edildi­ği takdirde tedavisi zor değildir. Özel­likle sık hastalanan, vücut dirençleri düşük kimselerde, alkol ve uyuşturucu kullananlarda, gece eğlencelerine düş­künlükten uykusuz kalanlarda, yeterli beslenemeyenlerde, güneşten ve temiz havadan mahrum yerlerde çalışanlarda vereme yakalanma riski oldukça yük­sektir. Keza,[…]

Verem (Tüberküloz)

Tüberküloza yakalanan hastanın tedavisi geciktiği durumlarda tüberkü­loz basilleri tehlikeli ilâve hastalıklara sebep olurlar. Bunların başında “zatül-cemp” gelir. Basillerin vücuda yayılıp iltihap düğümleri oluşturması sırasında kalp zarı (perikard), karın zarı (peri­ton) ve akciğer zarı (plevra) çok kolay etkilenirler. En evvel etkileneni de şüphesiz akciğer zarıdır. Akciğer zarının tüberküloz basilleri tarafından iş­gal[…]

Tüberkülozun Yan Etkileri

Tüberküloz belirtilerinin ortaya çıkmasından sonra tedavi uygulanma­dığı takdirde 3 ila 6 ay içinde beyin za­rı iltihaplanması ortaya çıkabilir. Buna tüberkülozlu menenjit diyoruz. Genel­likle zayıf bünyeli küçük çocuklarda görüldüğünden mutlaka doktor tedavi­si gerektirir. Belirtileri: Tüberkülozun ikinci devresinde ortaya çıkar ve şu işaretleri verir: İlk belirtileri iştahsızlık, aşırı es­neme ve uzun süren[…]

Tüberkülozlu Menenjit

Tüberküloza yakalanmış kimseler­de, vücut direnci düşük olduğu takdir­de, hastalık basilleri gırtlağı işgal eder­ler. Önce gıcık şeklinde öksürük, bo­ğazda sıcaklık duygusu ve bunu müte­akip yutmada zorluk görülür. İlerleme­si halinde yemek yediremeyecek hale getirir. Akciğer tüberkülozunun tedavi al­tına alınması ile birlikte bu hastalık da iyileşir. Ancak tek başına ortaya çıktı­ğı takdirde hastane[…]

Gırtlak Tüberkülozu

Belirtileri: Kol ve bacaklarda ağırlık hissi. Hareket ederken eklem yerlerin­de ağrı. Baş ağrısı. Gövde hareket ettirilirken omur­gada şiddetli ağrı. Tedavisi geciktiği takdirde kamburluğa benzer şekil bo­zuklukları yapar. Eklem tüberkülozunda, eklem derisi üzerinde morumsu kabarıklıklar oluşur ve derinin rengi soluklaşır. Te­davi edilmediği takdirde, eklemler bir müddet sonra hareket ettirilemez duru­ma gelir.

Kemik ve Eklem Yerlerinde Tüberküloz

Belirtileri: Hasta önce idrarın azaldığından ve idrar torbasının şişliğinden şikâyet­çi olur. Sonra hafif ateş ve halsizlik baş­lar. İdrardan kan gelmesi, böbrek tü­berkülozu ihtimalini kuvvetlendirir. Hastalık basillerinin idrara karış­ması böbreklerin iltihaplandığını gös­terir. Bu durumda ateş yükselir, idrar torbasındaki basınç artar. İdrar yolla­rında şiddetli ağrılar hissedilir. Zayıflık ve kansızlık baş gösterir. Tedavi[…]

Böbreklerde Tüberküloz

Göğüs ve sindirim sistemi çevre­sindeki bezler tüberküloz basillerinin hücumuna uğradıkları takdirde, hasta­lık ilerledikçe kan damarları yoluyla göze kadar uzanabilirler. Ortakulak iltihapları, kolayca tü­berküloz basillerinin yerleşmelerine zemin hazırlarlar. Böbreküstü bezleri ve pankreas, ilerlemiş tüberküloz vakalarında kan damarları yoluyla basillerin işgaline uğrayabilir. Pankreas tüberkülozu, daha çok, şeker hastalarında görülür.

Duyu Organlarında ve Bezlerde Tüberküloz

Deri tüberkülozları çok değişik şe­killerde olup bilinen on çeşidi vardır. Biz burada en sık görülen iki tanesin­den bahsedeceğiz: Lupus: Daha çok gençlerde, idrar yolları tüberkülozu ile birlikte görülür. Deride “lupoma” adı verilen toplu iğne başı büyüklüğünde kabarıklık­lar şeklinde kendisini belli eder. Hastalık ilerledikçe kabarıklıklar birleşerek uzun sıralar veya halkalar meydana[…]

Deri Tüberkülozları