Belirtileri: Kol ve bacaklarda ağırlık hissi. Hareket ederken eklem yerlerin­de ağrı. Baş ağrısı. Gövde hareket ettirilirken omur­gada şiddetli ağrı. Tedavisi geciktiği takdirde kamburluğa benzer şekil bo­zuklukları yapar. Eklem tüberkülozunda, eklem derisi üzerinde morumsu kabarıklıklar oluşur ve derinin rengi soluklaşır. Te­davi edilmediği takdirde, eklemler bir müddet sonra hareket ettirilemez duru­ma gelir.

Kemik ve Eklem Yerlerinde Tüberküloz

Belirtileri: Hasta önce idrarın azaldığından ve idrar torbasının şişliğinden şikâyet­çi olur. Sonra hafif ateş ve halsizlik baş­lar. İdrardan kan gelmesi, böbrek tü­berkülozu ihtimalini kuvvetlendirir. Hastalık basillerinin idrara karış­ması böbreklerin iltihaplandığını gös­terir. Bu durumda ateş yükselir, idrar torbasındaki basınç artar. İdrar yolla­rında şiddetli ağrılar hissedilir. Zayıflık ve kansızlık baş gösterir. Tedavi[…]

Böbreklerde Tüberküloz

Göğüs ve sindirim sistemi çevre­sindeki bezler tüberküloz basillerinin hücumuna uğradıkları takdirde, hasta­lık ilerledikçe kan damarları yoluyla göze kadar uzanabilirler. Ortakulak iltihapları, kolayca tü­berküloz basillerinin yerleşmelerine zemin hazırlarlar. Böbreküstü bezleri ve pankreas, ilerlemiş tüberküloz vakalarında kan damarları yoluyla basillerin işgaline uğrayabilir. Pankreas tüberkülozu, daha çok, şeker hastalarında görülür.

Duyu Organlarında ve Bezlerde Tüberküloz

Deri tüberkülozları çok değişik şe­killerde olup bilinen on çeşidi vardır. Biz burada en sık görülen iki tanesin­den bahsedeceğiz: Lupus: Daha çok gençlerde, idrar yolları tüberkülozu ile birlikte görülür. Deride “lupoma” adı verilen toplu iğne başı büyüklüğünde kabarıklık­lar şeklinde kendisini belli eder. Hastalık ilerledikçe kabarıklıklar birleşerek uzun sıralar veya halkalar meydana[…]

Deri Tüberkülozları

Etinden ve sütünden istifade edilen hayvanlardan insana geçen bir hasta­lıktır. Hayvanla doğrudan temasta bu­lunan veteriner, celep, bakıcı ve kasap­lara mikrop bulaştığı gibi; hasta hayvanın et ve sütü ile beslenenlere de bula­şabilir. Dang hastalığının insandan in­sana geçtiği hemen hemen hiç görül­memiştir. Geçiş yolları deri ve sindi­rim sistemidir. Belirtileri: Yavaş yavaş yükselen[…]

Dang Hastalığı

Daha çok fare, domuz, köpek, bazen de sığır cinsi hasta hayvanların si­diği ile dışarı atılan mikroplar, içme suyuna ve yiyeceklere bulaşmakta ora­dan da insana geçmektedir. Hastalık, mikroplar insan vücuduna girdikten bir veya iki hafta sonra kendisini göster­meye başlar. Belirtileri: Ateş, ileri derecede halsizlik, adale ağrısı, kusma, titreme ve sarılık. Karın[…]

Weil Hastalığı

Bit yoluyla insana bulaşan bir has­talıktır. Temizliğe dikkat edilmeyen cemiyetlerde ve savaş sırasında asker­ler arasında görülür. Belirtileri: Ateş, titreme, baş ağrısı ile birlik­te kol, bacak ve sırtta ağrı. İlk belirtilerin ortaya çıkmasın­dan beş gün sonra deride döküntüler başlar. Döküntüler önce gövdede, sonra kol ve bacaklarda görülür. Hastalığın ikinci haftasında dö­küntüler[…]

Tifüs (Lekeli Humma)

Tavşan, fare ve sincap gibi kemiri­ci hayvanlardan doğrudan temasla geçtiği gibi; sinek ve keneler tarafın­dan da taşınabilmektedir. Dış ve iç tularemi olmak üzere iki çeşidine rastlanır. Dış tularemide bu­laşma yerleri öncelikle eller, gözler ve ağızdır. Önce küçük kabarcıklar görü­lür. Sonra kabarcıklar birleşerek ur şekline dönüşürler. Ur zamanla parça­lanarak bölünür. Bulaşma[…]

Tularemi

Evde kedi, köpek, kuş ve diğer me­meli hayvanları beslemeye meraklı ve onlarla fazla haşir neşir olan Avrupa ülkelerinde sık rastlanan bir hastalık türüdür. DİKKAT: Bu hastalık hâmile ka­dınlar için çok tehlikeli olup mikrop­ların fetuse geçmesi halinde sonuç ya düşük ya da ölü doğumdur. Bebek kur­tarılsa dahi, göz ve beyin sakatlıkları[…]

Toksoplazmos

İnek, koyun, at gibi hayvanlar ara­sında görülen ve salgınlar halinde ölü­me sebep olan basilli bir hastalıktır. Genellikle bu hayvanlarla temas halin­de olan veteriner, çoban, celep, çiftçi ve kasaplarda görülür. Hayvanların yü­nü, eti ve derisi ile geçer. “Tularemi” de olduğu gibi dış ve iç şarbon olmak üzere iki cinsi vardır. Dış[…]

Şarbon

Hepatit-A virüsünün bulaşması ile meydana gelir. Mikropla bulaşmış besinlerin yenilmesi ve suyun içil­mesi ile bulaşır. Mikrop vücuda girdikten 15 ile 45 gün için­de hastalık ortaya çıkabilir. Ancak bazı hastalarda özellikle de küçük çocuklarda sarılık ortaya çıkmadan hafif şikayetler­le veya hiç şikayet görülmeden hastalık atlatılır ve bağışıklık kazanılır. Türkiye’de 15 yaşına[…]

Hepatit A

Hastalığın etkeni hepatit-B virüsüdür. Bu vi­rüs, en çok kan ve cinsel temas yolu ile bulaşır. Hepatit-B vi­rüsünü taşıyan bir kişiye batan iğnenin sağlam bir kişiye bat­ması bile hastalığı bulaştırmak için yeterlidir. Hastayla aynı diş fırçasını kullanmakla da bulaşır. Berberlerde tıraş olurken, tıraş bıçağının, bir başka kişi için kullanılmamış olmasına dikkat[…]

Hepatit B

Hastalığın etkeni bir bakteridir. Sığır, koyun, keçi, domuz gibi hayvanların idrarı, dışkısı veya salgıları ile direkt temasla yada bu mikrobu taşıyan inek, koyun ve keçi sütünün içil­mesi veya bunlardan yapılan tereyağı, peynir gibi ürünlerin yenilmesi ile bulaşır. İnsandan insana çok seyrek bulaşır. Kan nakli yolu ile bulaşabilir. Mikrobun alınmasıyla hastalığın[…]

Malta Humması (Brusella)

SITMA (MALARYA) “Plasmodium” cinsi bir parazitin sebep olduğu ciddi bir kan hastalığıdır. İnsandan insana “anofel” tipi sivrisi­nekle taşınır. Sivrisinek insanı soktuğu zaman sporozoit halindeki parazit hüc­relerini kana boşaltır. Kan yoluyla bir saat içinde karaciğere ulaşabilen sporozoitler burada yerleşerek gelişip bö­lünürler (çoğalırlar). Gelişerek merozoit adını alan parazitler, karaciğeri terkederek kana karışırlar.[…]

Sıtma (Malarya)