Bulaşıcı bir deri hastalığıdır. Küçük deri sıyrıkları, dezenfektan solüsyonlarla temizlenmediği zaman, bu sıyrıklardan içeri giren “streptekok” mikropları deri altında yerleşerek kabuklu yaralar meydana getirirler. Belirtileri:  Deri hafif kızarırken, yarım küre şeklinde içleri sıvı dolu kabarcıklar ortaya çıkmaya başlar. Kabarcıkların üzerindeki deri gergin ve içlerindeki sıvı berraktır. Çevrelerinde kırmızı bir hâle[…]

İmpetigo Nedir?

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde sık görülmesi se­bebiyle bu ismi alan bir parazit hastalığıdır. Halk arasında Diyar­bakır Çıbanı, Antep Çıbanı, Halep Çıbanı ve Bağdat Çıbanı gibi isimlerle de anılmaktadır. Tıpta “leishmania tropica” adıyla bilinen bir parazitin marife­tiyle ortaya çıkmaktadır. Parazit, doğrudan bulaşabildiği gibi, “tatarcık” sineği tarafından da insana taşınmaktadır. Belirtileri:[…]

Şark Çıbanı Nedir?

Çeşitli cilt ve tırnak hastalıklarına sebep olan 50 kadar man­tar türü tespit edilmiştir. Bunlar, dış etkilere karşı dirençli mikro­organizmalar olup her türlü kötü şartlar altında hayatlarını de­vam ettirebilirler. Temizliğe dikkat etmeyen kimselerin vücuduna yerleşip fırsatını bulduklarında tahribatlarını yaparlar. Vücut Mantarı: Cilt üzerinde pembe kırmızılıkta bir leke ile kendisini belli eder.[…]

Mantar Hastalığı

Özellikle köpek, kedi, kurt, tilki ve yarasa gibi memeli hayvanlarda görü­len bir hastalıktır. İnsana da bu kuduzlu hayvanların ısırması ile geçer. Dişlerin açtığı yaraya, kuduz virü­sü taşıyan hayvan salyası bulaşır. Virüsler yaradan içeri girdikten sonra sinir­ler yoluyla merkez sinir sistemine (beyne) ulaşır; tahribatını yaparak sonu ölüm olan genel felçlere sebebiyet[…]

Kuduz

Tetanos mikropları toz, toprak ya da hayvan gübresi ile bulaşmış yaralar­dan vücuda giriş yaparlar. Tetanosun bulaşması için illa da büyük yaraların ve eziklerin meydana gelmesine lüzum yoktur. Küçük bir kıymık, bir çivi bat­ması veya bir çizik bazen yeterlidir. Tetanosa dönüşen kürtaj vakaları da çoktur. Çok seyrek de olsa, yanıklar­dan ve[…]

Tetanos (Kazıklı Humma)

Genellikle yaz ve sonbahar ayların­da salgın halinde ortaya çıkar. İçme su­ları ve yiyeceklerle bulaşır. Vücuda girdikten sonra bağırsağın alt bölümle­rinden lenf bezlerine geçen tifo bakte­rileri, oradan da lenf yolları ve kan da­marları vasıtası ile bütün organlara ya­yılırlar. Hızla üreyen bakteriler safra kesesi yoluyla dışkıya; böbrek yolu ile de idrara karışarak[…]

Tifo (Kara Humma)

Savaş bölgelerinde, sağlık kaidele­rine uyulmayan pis çevrelerde, ruhsal gerginlik ve huzursuzluk yaşanan top­luluklarda, uzun müddet pişmiş ye­mek yerine soğuk ve kuru yiyeceklerle beslenildiğinde “şiggela” adı verilen hastalık yapıcı bir basilin ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Bu basil, insandan in­sana doğrudan geçtiği gibi; yiyecekle­re ve insan pisliğine konan sinekler ta­rafından da taşınır.[…]

Basilli Dizanteri

Bulaşıcı hayvan hastalıklarının mikropları insanlara geçtiği zaman “bakteriyel gıda zehirlenmesi” dediği­miz rahatsızlıklara sebebiyet verirler. Hayvanın taşıdığı bakteri cinsine bağlı olarak hastalığın şekli de değişir. Aldı­ğımız et ve yumurtaların mikroplu ol­dukları tatlarından anlaşılamadığı için farkına varmadan yeriz. Ayrıca açıkta bırakılan etlere fare ve kediler tarafından da mikrop taşınabilmektedir. Bu sebeple sıkı[…]

Bakteriyel Gıda Zehirlenmeleri

Bir adı da “kuş palazı” olan bu has­talığa sebep olan bakteri, kalp de ve si­nir sisteminde çok tehlikeli bozukluk­lar yapan bir zehir salgılamaktadır. Difteri mikrobu en çok burun, ağız, boğaz ve gırtlakta yerleşmekle bera­ber; göz, ortakulak, göbek ve deride görüldüğü vakalar da vardır.Difteri oldukça yaygın bir hastalıktır. Soğuk mevsimlerde daha[…]

Difteri (Kuş Palazı) Nedir?

Adından da anlaşılacağı üzere, ku­lağın ön ve altındaki tükürük bezlerin­de şişlik yaptığından kolay teşhis edi­len bir hastalıktır.Solunum yolu ile, hastayla direkt temasla ve hastanın tükürüğüyle kirlenmiş eşyalarla bulaşır. Virüsleri vücuda gir­dikten yaklaşık 16-21 gün sonra ortaya çıkar. Bulaşıcılık etkisi belir­tilerden 4 gün önce başlar 10 gün sonrasına kadar devam eder.[…]

Kabakulak

Hastalık yapan mikroplar papağan­lar tarafından taşındığı için bu isimle anılır. İnsana genellikle kurumuş papa­ğan pisliğinin tozları vasıtasıyla bula­şır. Belirtileri: Mikropları insan vücuduna girdikten bir iki hafta sonra hastalık belir­tileri gösterirler. Halsizlik, şaşkınlık, uyuşukluk ve ateş ilk işaretlerdendir. Ateşin yükselmesi ile birlikte ti­füse benzer bir gelişme izler. Ateş bir-iki hafta devam[…]

Papağan Hastalığı

Bulaşıcı hastalıklar içinde en ciddi olanıdır. Sinsi bir gelişme gösterdiğin­den, geç farkedilir. Erken teşhis edildi­ği takdirde tedavisi zor değildir. Özel­likle sık hastalanan, vücut dirençleri düşük kimselerde, alkol ve uyuşturucu kullananlarda, gece eğlencelerine düş­künlükten uykusuz kalanlarda, yeterli beslenemeyenlerde, güneşten ve temiz havadan mahrum yerlerde çalışanlarda vereme yakalanma riski oldukça yük­sektir. Keza,[…]

Verem (Tüberküloz)

Tüberküloza yakalanan hastanın tedavisi geciktiği durumlarda tüberkü­loz basilleri tehlikeli ilâve hastalıklara sebep olurlar. Bunların başında “zatül-cemp” gelir. Basillerin vücuda yayılıp iltihap düğümleri oluşturması sırasında kalp zarı (perikard), karın zarı (peri­ton) ve akciğer zarı (plevra) çok kolay etkilenirler. En evvel etkileneni de şüphesiz akciğer zarıdır. Akciğer zarının tüberküloz basilleri tarafından iş­gal[…]

Tüberkülozun Yan Etkileri

Tüberküloz belirtilerinin ortaya çıkmasından sonra tedavi uygulanma­dığı takdirde 3 ila 6 ay içinde beyin za­rı iltihaplanması ortaya çıkabilir. Buna tüberkülozlu menenjit diyoruz. Genel­likle zayıf bünyeli küçük çocuklarda görüldüğünden mutlaka doktor tedavi­si gerektirir. Belirtileri: Tüberkülozun ikinci devresinde ortaya çıkar ve şu işaretleri verir: İlk belirtileri iştahsızlık, aşırı es­neme ve uzun süren[…]

Tüberkülozlu Menenjit

Tüberküloza yakalanmış kimseler­de, vücut direnci düşük olduğu takdir­de, hastalık basilleri gırtlağı işgal eder­ler. Önce gıcık şeklinde öksürük, bo­ğazda sıcaklık duygusu ve bunu müte­akip yutmada zorluk görülür. İlerleme­si halinde yemek yediremeyecek hale getirir. Akciğer tüberkülozunun tedavi al­tına alınması ile birlikte bu hastalık da iyileşir. Ancak tek başına ortaya çıktı­ğı takdirde hastane[…]

Gırtlak Tüberkülozu