Laboratuar ortamında çeşitli yöntemlerle zararsız hale ge­tirilmiş bakteri, virüs ve toksin maddelerine aşı diyoruz. Aşı­lar ağızdan veya iğne ile bebeğin vücuduna verilerek o mik­roplara karşı vücudu koruyacak olan antikor adı verilen maddelerin vücut tarafından üretilmesi sağlanır. Aslında hastalık­lar da vücutta antikor üretir. Aşının gayesi hastalık geçirme­den antikor üretmektir. Aşılarını zamanında[…]

Aşılar

Orta veya ağır dereceli hastalığı olanlarda aşı ertelenir. 38 dereceden düşük ateş meydana getiren ishal, ve üst solunum yolu hastalıkları aşılamaya mâni değildir. İshal va­kalarında, çocuğa çocuk felci aşısı yapılır, ancak aşı yapılma­mış gibi 4 hafta sonra tekrar yapılır. Karma aşı ve çocuk felci aşısı gibi tekrarlanması gereken aşılardan birinde[…]

Aşılamada Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Pramatüre bebeklerde, klinik durumları uygun ise, kilosu­na bakılmaksızın normal bebekler gibi doğum tarihinden iti­baren aşı zamanı geldiğinde aşılanabilirler. Aşı dozlarını azaltmak gerekmez. Ancak 2 kg. dan küçük doğan prematürelerde, hepatit-B aşısı bebeğin tartısı 2 kg.’ı geçince veya bebek 2 aylık olunca yapılabilir. Daha küçük kilolarda anti­kor oluşumunun yetersiz olduğu görülmüştür.[…]

Prematüre Bebeklerde Aşılama

Çocuk 15 aylık olduğunda 1 defa uygulanması yeterlidir. Ancak pek çok ge­lişmiş ülkede 12 yaşında tekrarı yapılmaktadır. Kızamıkçık hastalığına karşı daha önceden hastalığı geçi­rerek veya aşılanarak bağışıklık kazanmamış bir anne adayı eğer gebelik sırasında kızamıkçık geçirirse bebekte ciddi sa­katlıklar gelişebileceğinden özellikle kız çocuklarına aşılan­ması tavsiye edilmektedir. Kabakulak hastalığı geçiren kişilerde[…]

Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak Aşısı

Yurdumuzdaki çocukların tamamına yakını en geç 15 yaşına kadar hepatit-A mikrobuyla karşılaştığı ve bağışıklık kazandığı bilinmek­tedir. Ancak bu kişilerin hepsi sarılık olmazlar, Pek çoğu ha­fif bir gribal enfeksiyon veya bağırsak enfeksiyonu şeklinde hastalığı atlatırlar. Hepatit-A aşısı bu hastalığı geçirme ihti­mali yüksek olan risk gruplarına tavsiye edilmektedir. Bunlar kreşlerde kalan çocuklar,[…]

Hepatit-A aşısı (A Tipi Sarılık Aşısı)

Çocuklarda menenjit, orta kulak iltihabı, zatürree ve epiglottit adını verdiğimiz gırt­lak bölgesinde ortaya çıkan tehlikeli bir hastalığa karşı uygu­lanmaktadır. Bu aşıya halk arasında menenjit aşısı denilmektedir. Karma aşı ile beraber 2-4-6 ve 18’nci aylarda yapılabilir. Aşıya 6’ncı aydan sonra başlanmışsa 2 ay ara ile birer defa yapıldıktan sonra, son dozdan[…]

Hemofilus İnfluenza (Tip B Aşısı)

Suçiçeği, bağışıklık sistemi baskılanmış ki­şilerde tehlikeli seyredebilen, hamileliğin 5’nci ayından önce geçirilirse doğacak bebekte sakatlık yapabilen bir hastalıktır. Bazen gözleri de etkileyebilir. Buna rağmen gelişmiş ülkeler­de bile mutlaka yapılması gereken bir aşı olarak kabul edil­memektedir. Çocuk 1 yaşını doldurduktan sonra tek doz uy­gulamak yeterlidir.

Suçiçeği Aşısı

Herkese uygulanması gerekmez. Kalp hastası, sık tekrarlayan akciğer hastalığı olanlar, astım bronşiti olan­lar, şeker, böbrek hastalığı olanlar, anaokulu ve kreşe devam eden küçük çocuklar, sağlık personeli aşılanabilir. 6 aydan küçüklere tavsiye edilmez. Salgın yapan mikro­bun tipi her yıl değiştiğinden, o yıl için hazırlanan aşılar kul­lanılmalıdır. O yılın aşısı, genellikle, Eylül[…]

Grip Aşısı

Aşı uygulandıktan sonra bazen yan etkiler ortaya çıkabil­mektedir. Ancak aşıların yan etkileri ile aşılanmakla önlene­bilecek olan hastalıkların tehlikeleri kıyaslandığında aşı yap­tırmak suretiyle hastalıklardan korunmak hastalığa yakalan­maktan çok daha avantajlıdır. Aşı ile önlenebilecek hastalıkların tehlikeleri göz ardı edi­lerek aşılamadan gereksiz yere asla vazgeçmemek gerekir.

Aşı Sonrası Ortaya Çıkan Rahatsızlıklar